طبیعت

یوز ایرانی نماد طبیعت ایران

  آشنایی با یوز ایرانی (آسیایی) گونه‌ یوزپلنگ‌ آسیایی‌ در تنها زیستگاهش‌ ایران‌‌ نزدیک به نابودی است‌‌ اما این رویداد نو یی ‌ نیست‌‌ و این‌ آگهی در ایران‌ مگر برای شمار کمی از دوستدارن بوم شناسی ‌ واکنشی‌ را در مردم‌ برنیانگیخته‌ است‌‌. ادامه مطلب »