اطلاعيه برگزاري آزمون و جذب نيروی قطار شهري شيراز سال 1393

باسمه تعالی

سازمان قطار شهری شيراز و حومه به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز بهره برداري ، در مقاطع و رشته هاي تحصيلي مندرج در جداول ذيل ، صرفاً از بين داوطلبان مرد و بومي استان فارس (متولدين و يا دريافت كنندگان مدرك تحصيلي ديپلم از استان فارس)، از طريق برگزاري آزمون كتبي، مصاحبه فني وتخصصي ، طب كار و گزينش در چارچوب قانون كار و تأمين اجتماعي (به صورت قراردادي مدت معين) دعوت به همكاري مي نمايد. (داشتن شرط بومی استثنائا برای رشته مهندسي عمران با گرايش هاي راه آهن و مترو / خط و سازه هاي ريلي الزامی نمی باشد ولی برای ساير رشته ها شرط بومی الزامی است)

الف- مقاطع و رشته هاي تحصيلي مورد نياز:

 

 

مقطع رديف رشته و گرايش تحصيلي مواد آزمون
ديپلم* 1 کليه رشته ها ادبيات فارسی-زبان انگليسي – هوش و استعداد تحصيلی

*  دارندگان مدرک بالاتر از ديپلم به هيج عنوان مجاز به شرکت در آزمون مقطع ديپلم نمی باشند.

 

مقطع رديف رشته گرايش تحصيلي مواد آزمون
كاردانی* 1 برق  گرايشهاي: قدرت /برق صنعتي/ شبكه هاي انتقال و توزيع/ ماشين هاي الكتريكي/ الكتروتکنيک/ الكترونيك/ كنترل/ ابزار دقيق/ مخابرات 1-دروس عمومي (ادبيات –زبان انگليسي –كامپيوتر)2-دروس تخصصي رشته مربوطه
2 کامپيوتر گرايشهاي : سخت افزار/ نرم افزار
3 مكانيك گرايشهاي : خودرو/ ساخت و توليد/ صنايع فلزی ماشين افزار/ مكانيك تاسيسات صنعتي/
4 تاسیسات گرايشهاي : تاسيسات عمومي صنايع/ تبريد/ حرارتی و برودتی
5 عمران گرايشهاي : راه آهن/ مترو /عمران
6 حسابداري کليه گرايشها

* دارندگان مدرک بالاتر از کارداني  به هيج عنوان مجاز به شرکت در آزمون مقطع کارداني نمی باشند.

مقطع رديف رشته گرايش تحصيلي مواد آزمون
كارشناسی* 1 مهندسی برق گرايشهای: قدرت/ کنترل 1-دروس عمومي (ادبيات –زبان انگليسي –كامپيوتر)2-دروس تخصصي رشته مربوطه
2 مهندسي مکانيک گرايشهای: طراحی جامدات/ حرارت و سيالات
3 مهندسي کامپيوتر گرايشهای: سخت افزار/ نرم افزار
4 مهندسي عمران گرايشهاي: راه آهن و مترو / خط و سازه هاي ريلي
5 ایمنی و بهداشت فقط گرايش: ایمنی صنعتی
6 مهندسی صنايع فقط گرايش: تحليل و برنامه ريزي سيستمها
7 حسابداری کليه گرایشها
8 مدیريت بازرگانی فقط گرايش: مدیريت بازرگانی
9 مدیريت بيمه فقط گرايش: مدیريت بيمه
10 مدیريت گمرکي فقط گرايش: مدیريت گمرکي
11 مديريت اداری مديريت اداری /مدیريت دولتي
12 حقوق حقوق
13 روابط عمومی فقط گرايش: روابط عمومی
14 علوم تربيتي فقط گرايش: مديريت و برنامه ريزي آموزشي

* دارندگان مدرک بالاتر از کارشناسی به هيج عنوان مجاز به شرکت در آزمون مقطع کارشناسی نمی باشند.

 

تذكّر مهّم: از داوطلبين محترم درخواست مي شود كليه اطلاعات مندرج در سايت ثبت نام را بطور صحيح ، دقيق و خوانا ، تكميل نمايند و اصل بر صحت مندرجات مي باشد و در صورتي كه با بررسي هاي بعدي در هريك از موارد خلاف آن ثابت شود ، از انجام مراحل بعدي محروم خواهند شد و طبق مقررات با آنها برخورد خواهد شد.

ب- شرايط داوطلبان :

1-شرايط عمومي:

1-1 تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران و متدين به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور.

2-1  التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3-1  عدم سوء پيشينه كيفري

4-1  داشتن تندرستي و توانائي كامل جسماني (براساس طب كار سازمان  تأمين اجتماعي)

5-1  عدم اشتغال و تعهد كار به صورت پيماني ، آزمايشي و رسمي در سازمان ها و مؤسسات دولتي و مراكز وابسته به آنها

6-1  برخورداري از پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم كامپيوتري تا تاريخ 1/11/1393

2-شرايط سني:

1-2 داشتن حداقل سن 20 سال و حداكثر سن 22 سال براي داوطلبان مقطع ديپلم

(متولدين 1/11/1371 لغايت 1/11/1373)

2-2 داشتن حداقل سن 20 سال و حداكثر سن 24 سال براي داوطلبان مقطع کارداني (متولدين 1/11/1369 لغايت 1/11/1373)

3-2 داشتن حداقل سن 22 سال و حداكثر سن 28 سال براي داوطلبان مقطع کارشناسي (متولدين 1/11/1365 لغايت 1/11/1371)

3-شرط معدل:

داشتن حداقل معدل كل 14

4- شرايط مدرك تحصيلي:

1-4 دارا بودن مدرك تحصيلي و يا گواهي فراغت از تحصيل كه در آن مقطع ، رشته و گرايش تحصيلي، معدل و تاريخ فراغت از تحصيل ذكر شده باشد .

2-4 مدرك دانشگاهي افرادي قابل قبول براي شركت در آزمون است كه از طريق آزمون هاي سراسري دانشگاههاي دولتي يا آزاد اسلامي ، موفق به ورود به مراكز آموزش عالي براي دريافت مدرك رسمي شده باشند و يا ازلحاظ ارزش علمي و دانشگاه ، مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري / وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي / سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي باشند.

توضيح1: فارغ التحصيلان داراي مقاطع تحصيلي بالاتر از مقاطع اعلام شده ، مجاز به شركت در آزمون براي مقاطع تحصيلي پايين تر نخواهند  بود و در غير اين صورت طبق مقررات با آنها برخورد و در صورت قبولی حذف خواهند شد و در هر مرحله که مشخص گردد دارای مدرک تحصيلی بالاتر بوده از کار محروم خواهند گردید.

توضيح2: لازم به يادآوري است كه تاريخ فراغت از تحصيل و تاريخ پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم مي بايستي قبل از تاريخ 1/11/93  باشد.

5- شرايط بومی:

بومی به داوطلبی اطلاق می گردد که حداقل دارای يکی از شرايط زير باشد:

– در شناسنامه فرد محل تولد داوطلب يکی از شهرستانهای استان فارس ذکر شده باشد

– داوطلب ديپلم خود را از يکی از مدارس شهرستانهای استان فارس اخذ نموده باشد.

تبصره: رعايت شرط بومی جهت رشته های مهندسی عمران گرايش راه آهن و مهندسی عمران گرايش خط و سازه های ريلی الزامی نمی باشد.

ج- زمان و مكان توزيع كارت وتاريخ برگزاري آزمون كتبي وساير اطلاعات مورد نياز بر روي سايت مربوطه  متعاقبا” اعلام خواهد گرديد.

تاريخ تقريبي برگزاري آزمون كتبي از طريق سايت متعاقبا اعلام مي گردد.

د- چگونگي ثبت نام :

داوطلباني كه طبق اين آگهي واجد شرايط مي باشند ، مي بايستي ازتاريخ شنبه 1393/9/29 لغايت  ساعت24 تاريخ دوشنبه 1393/10/15 ازطريق مراجعه به سايت اينترنتي

 

http://azmoon.shirazu.ac.ir

 

اقدامات ذيل را انجام دهند.

* تكميل فرم اينترنتي تقاضاي ثبت نام كه بايستي بادقت  وصحت كامل تكميل گردد.

* بارگذاری فايل تصويري عکس پرسنلی داوطلب ( با فرمت jpg) و حجم حداکثر 200 کيلوبايت

* بارگذاری اسكن تصوير برگ اول شناسنامه

* بارگذاری اسكن تصوير مدرک تحصيلي

* پرداخت اينترنتي مبلغ يكصد هزار (000ر100) ريال بابت ثبت نام وشركت در آزمون از طريق سامانه ثبت نام

تذكّرات مهّم:

1: مراحل جذب شامل ثبت نام، آزمون كتبي، مصاحبه فني وتخصصي و طي مراحل گزينش وطب كار مي باشد و پس از كسب موفقيت در هرمرحله از داوطلب جهت مراحل بعدي دعوت بعمل مي آيد. لذا  لازم است داوطلبان در طول فرآيند جذب جهت آگاهي از اطلاعيه هاي بعدي ونتايج مراحل مختلف به صورت مستمر به آدرس وب سايت مربوطه مراجعه نمايند وهمچنين در ارائه آدرس دقيق پستي وشماره تلفن خود دقت لازم رابه عمل آورند.

2: داوطلبان به شرايط احراز شركت در آزمون توجه كافي بعمل آورده ودر هر مرحله از مراحل جذب اگر محرز شود اطلاعات خلاف ارائه نموده اند و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي باشند، از انجام مراحل بعدي محروم خواهند شد ومطابق مقررات با آنها رفتارمي گردد.

3:  هزينه ثبت نام تحت هيچ شرايطي قابل برگشت نمي باشد.

4: اگر به هر دليل مشکلي در سيستم ثبت نام داشتيد در قسمت ” منو” ، با گذاشتن يک پيام در ” جعبه پيام ”  براي مسوول سيستم، مشکل خود را مطرح و تقاضاي راهنمايي بفرماييد. از هرگونه تماس حضوري و يا تلفني با مسولين ثبت نام جدا خودداري فرماييد چون به هيچ عنوان جواب داده نمي شود. ضمنا ايميل آزمون ( azmoon@shirazu.ac.ir ) فقط و فقط براي تماس هاي ضروري که از طريق سيستم پيام رساني امکان نداشته باشد، پيش بيني شده است. لذا از طريق ايميل براي رفع اشکالات ثبت نام اقدام ننماييد.

 

به کانال تلگرام سایت بپیوندید مطالب مارا در کانال ببینید

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*